Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

A jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) a Culinary Institute of Europe Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) adja ki a  www. makifood.com weboldal, illetve a az oldalon keresztül kínált szolgáltatások felhasználóinak, illetve igénybe vevőinek személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységével összefüggésben adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót az Általános Adatvédelmi Rendelet (Az Európai Tanács és a Parlament  2016/679. sz. rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról [General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet]) alapján, az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében.

Társaságunk, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt az Adatkezelő által a www.makifood.com honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. 


 1. Bevezetés


A Társaság tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

A jelen Tájékoztató valamennyi szolgáltatásra vonatkozik (beleértve az online elért vagy igénybe vett, vagy bármilyen más platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat).

A jelen Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:


• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)


1.I. Adatgyűjtés

Az adatkezelés kizárólag az Ön kifejezett hozzájárulásával jön létre. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi Törvény értelmében kizárólag tájékoztatás céljából használja fel. Az adatokat az Adatkezelő harmadik fél felé kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben megjelölt ilyen kötelezettsége esetén jogosult továbbítani.

Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.


1.II. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?

a. Név nélküli adatok

Internetes oldalaink látogatása során általánosan hozzáférhető oldalainkon, szabadon és név nélkül kereshet az oldalletöltő. Név nélküli látogatását a weblapunkon kizárólag internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére használjuk fel, ezek a rögzített adatok nem tartalmaznak személyes adatot. Rögzítésre csak a domainnév, az IP-cím és a böngészőjének típusa kerül. Szintén automatikusan rögzítésre kerülnek azok az internet-oldalak, ahonnan Ön eljutott hozzánk, és azok is, amelyeket nálunk látogatott. A fenti információkat 2 hétig tároljuk. Az Ön személyére, felhasználói profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Ön, mint magánfelhasználó, teljesen névtelen marad. Ezen felül böngészését nem követjük nyomon.

b. Feldolgozásra kerülő személyes adatok

A tanfolyamra történő jelentkezésnél, illetve a hírlevélre történő feliratkozásnál kérjük személyes adatait azzal, hogy kizárólag ezek azok az esetek, amikor egyes személyes adatait feldolgozzuk, illetve kezeljük.

Jelentkezésnél a következő adatokat adja meg az adatlapok kitöltésekor: vezetéknév, keresztnév, e-mail, mobilszám, település. Ezek az információk a felhasználó jelentkezése feldolgozásához és véglegesítéséhez (úgymint a jelentkezését visszaigazoló e-mail kiküldése) és a további kapcsolattartáshoz szükségesek. Az adatokat az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges ideig, de maximum a tanfolyam befejezéséig kezeljük.

Hírlevelünkre történő feliratkozásakor a következő adatokat adja meg az online adatlap kitöltésekor: név, e-mail cím.


1.III. Milyen célból kérjük személyes adatait?

Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, tájékoztatás céljából és a jelentkezés lebonyolításához használjuk fel. A hírlevelünkre való feliratkozáskor adatait hírlevél-listánkon rögzítjük.


1.IV. Mikor kérjük személyes adatait?

Személyes adatait a főzőkurzusra való regisztrációkor, illetve a hírlevélre való feliratkozáskor rögzítjük. A jelentkezésig, illetve a feliratkozásig nem rögzítünk semmilyen adatot, tehát Ön teljesen anonim módon böngészhet a weboldalon.


1.V. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Az Ön adataihoz az ilyen adatok kezelésére jogosult munkatársaink férnek hozzá és az adatok az erre jogosult munkatársaink számára akkor válnak hozzáférhetővé, amikor az Önnel kapcsolatos információkat dolgozzák fel és az Önnek a Társasághoz kapcsolódó ügyeit intézik. Figyelmüket felhívtuk arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az adott feladat jogszerű teljesítéséhez használhatják, és hogy titoktartási kötelezettségük a tevékenység befejezte után is fennáll. Ezen felül munkatársaink behatóan ismerik az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos szabályzókat, az adatok védelmére és titoktartásra kötelezettek, valamint tisztában vannak az ezek megszegése esetére kilátásba helyezett polgári jogi és büntetőjogi következményekkel.

A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályozott esetekben kerülhet sor.


 1. Szolgáltatások igénybevétele


A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel Társaságunk a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és azokat a határidő elteltével törli. A hírlevélre való feliratkozásról a felhasználó az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat.


 1. Adatkezelési alapelvek


3.I. Az Adatkezelő az ügyfelei személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban, jóhiszeműen és átláthatóan, eredményes alapítványi tevékenységének céljából, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli.


3.II. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, és kizárólag addig a mértékig, amelyek és amilyen mértékig azok, illetve az adatkezelés az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges.


3.III. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét. 


3.IV. Az Adatkezelő nem tárol tovább semmilyen személyes adatot annál az időtartamnál, amely időtartamig az a jogszabály vagy egyéb szabályzó előírásánál fogva a tárolás szükséges.


3.V. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról – különös figyelemmel arra, hogy elkerülje a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, illetve megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kizárását célozzák, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.


Tudomásul veszem, hogy a(z) Culinary Institute of Europe Kft.  (székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 44. ; adószám: 26680509-2-42.,  cégjegyzékszám: 01-09-338896) adatkezelő által a(z) www.makifood.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


 1. Panaszkezelés


Társaságunk a felnőttképzést folytató intézmény szolgáltatásai kapcsán adott visszajelzések fogadása céljából a Társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online és papíralapú panaszkezelési rendszert hozott létre. A reklamációs formanyomtatvány kitöltésekor a képzésben résztvevő megadhatja az alábbi személyes adatait:

név

elérhetőség (cím, e-mail-cím, telefonszám)

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a Társaságunk által a képzésben résztvevő részére történő válaszadás megkönnyítését szolgálja.

Az így kapott visszajelzéseket, és az azokhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott képzésben részvevőre nem visszavezethető, a szolgáltatást igénybe vevő nevével nem összekapcsolható adatokat Társaságunk statisztikai célokból is felhasználhatja.

A reklamációs formanyomtatvány kitöltésével megadott személyes adatokat a képzésben részvevő kérésre Társaságunk 8 munkanapon belül törli.


 1. Hírlevél

 

Társaságunk hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail-cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére Társaságunk az általa megadott e-mail-címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával az érintett reklámanyag küldéséhez is hozzájárulhat.

A megadott személyes adatokat Társaságunk külön listán, az Adatkezelő részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag az arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

A hírlevél küldés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a szolgáltatásokkal kapcsolatos legújabb eseményekről.

Társaságunk kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél-listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat a Társaságunk bármelyik elérhetőségére küldött írásos lemondó nyilatkozattal.

A Társaság postai úton reklámanyagot küldhet az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, azzal, hogy az érintett jogosult nyilatkozni arról, hogy további reklámanyagokat nem kíván kapni, mely esetben a Társaság a reklámanyagok küldését megszünteti.


 1. A felhasználó jogosultságai


6.I. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?


a. Tájékozódás iránti jog

Önnek jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről a Szolgáltató jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén.

 2. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.  A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

 3. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.


b. Ellenvetési jog

Önnek joga van az adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére. 


c. Helyesbítés, törlés, korlátozás

Önnek jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát korlátozni. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelő jelen nyilatkozatban megadott elérhetőségén. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő az érintett kérelmére helyesbíti.


A személyes adatot az Adatkezelő törli, amennyiben

 1. annak kezelése jogellenes,

 2. az érintett kéri,

 3. az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 4. az adatkezelés célja megszűnt,

 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

 6. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.


A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.


d. Jogorvoslati jogosultság

Amennyiben adatai kezelésével nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. sz.) bejelentést, illetve panaszt tehet a következő elérhetőségeken:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu


Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben az illetékes bírósághoz fordulhat.


 1. Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi Törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?


Biztosítjuk Önt, hogy a hivatkozott jogforrások előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.


Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


 1. Kapcsolat


A személyes adatok feldolgozásáért Béky Endre felel. 

 

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy javaslata van ezzel az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az endre.beky (kukac) gmail (pont) com e-mail címen.


Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Culinary Institute of Europe Kft.

Cím: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 44. 

Levelezési cím: u.a.

Telefon: +36 30 570 0696

E-mail: info@makifood.com

Weboldal: www.makifood.com