ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Maki Stevenson egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.makifood.com honlapon (a továbbiakban: Honlap) keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Alapadatok:

Egyéni vállalkozó: Culinary Institute of Europe Kft.

Székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 44.

Adószáma: 26680509-2-42

1.1. A www.makifood.com oldalon, illetve annak aloldalain keresztül történő ügyletkötések elektronikus úton megkötött szerződéskötéseknek minősülhetnek, amelyekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a Kormányrendelet) rendelkezései vonatkoznak. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a jelen pontban rögzített, valamint az ilyen típusú megállapodásokra vonatkozó mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadóak.

1.2. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, és a Honlapon közzétett adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

1.3. A Szolgáltató lehetővé teszi, hogy a Felhasználók a Szolgáltató által üzemeltetett főzőiskolában rendszeresített tanfolyamokra elektronikusan jelentkezzenek (a továbbiakban: Regisztráció). A szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben elmúlt 18 éves, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A szolgáltatások díjai időközönként változhatnak. A Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és díjakat jelenítsen meg, ugyanakkor a díjváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja. A kurzusokat érintő esetleges változásról a Szolgáltató a Felhasználót a változásról történő tudomásszerzést követően a lehető leghamarabb értesíti.

1.4. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés elektronikusan a tanfolyamra vonatkozóan a visszaigazoló e-mail megküldésével jön létre.

1.5. A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a foglalás adataival. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

1.6. Bármelyik tanfolyamon való részvétel tetszőlegesen átruházható harmadik személyre.


II. A SZOLGÁLTATÁS

2.1. A tanfolyamokat a Szolgáltató kis létszámú (max. 15 fős) csoportokban, magyar vagy angol nyelven tartjuk. Amennyiben az óra nyelve angol, azt a Szolgáltató minden esetben előzetesen feltünteti.

2.2.  Az órák minimum 10 fő, (csapatépítők esetén 15 fő) jelentkezésével indulnak. 

2.3. Az órán elkészített menüsort a vendégek a tanfolyam befejeztével (kivéve a késtechnika órát) végigkóstolják, azonban az ételek elvitelére ételbiztonsági és higiéniai okokból nincs lehetőség.

2.4. A Szolgáltató a tanfolyamokon az összes hozzávalót, alapanyagot, eszközt, kötényt és receptet biztosítja a Felhasználó részére.

2.5. A Szolgáltató, figyelemmel arra, hogy a főzéshez minden esetben friss, a piacon éppen kapható alapanyagokat használ, fenntartja a jogot arra, hogy a tervezett menüsort időről időre módosítsa.

2.6. A tanfolyamok helyszíne: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 44.


III. A VÁSÁRLÁS MENETE

3.1. A Felhasználó a Honlapon történő vásárlással, illetve abban az esetben, ha ajándékutalvánnyal rendelkezik, annak beváltásával jogosult az adott kurzusra jelentkezni. 

3.2. A Honlapon az adott főzőkurzushoz hozzárendelt táblázatban a Felhasználó megadja a vezetéknevét, keresztnevét, a lakcíme szerinti települést, az e-mail-címét és a telefonszámát, a lefoglalni kívánt dátumot és időpontot, valamint a személyek számát. 

3.3 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, licencazonosító: H-EN-I-1064/2013.

IV. ÁTFOGLALÁS, LEMONDÁS

4.1. A Felhasználó a tanfolyamon való részvételét csak a teljes díj befizetésével tudja biztosítani.

4.2. A Felhasználó a vásárlást követő 14 napon belül indoklás nélkül jogosult a Regisztráció lemondására, ilyenkor a Szolgáltató a teljes vételárat visszautalja. A 15. naptól átfoglalás lehetséges, a Kurzust megelőző 14. napig 50%-os átfoglalási díj megfizetése mellett. Amennyiben a lemondás a lefoglalt időpontot megelőző 14 napon belül történik, abban az esetben Szolgáltató meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani a díj teljes összegét. Ebben az esetben javasoljuk, küldje el rokonát, barátját maga helyett.

4.3. Amennyiben a Szolgáltató a neki felróható hiba miatt nem tudja a tanfolyamot megtartani, a kurzus díjának összege a Felhasználó választása szerint visszautalásra kerül, vagy a Felhasználó jogosult új foglalási időpontot választani.


V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Honlapon bankkártyával SimplePay-on keresztül. Hitelkártyás fizetés esetén nincs szükség regisztrációra.
Katás vállalkozóként számlát csak magánszemély részére tudunk kiállítani.

5.2.Céges számla és csoportos (minimum 15 fő) megrendelés esetén fizetés banki átutalással történik, a teljes díj egyösszegű befizetésével, azzal, hogy a fizetés részleteiről az érdeklődőket a Szolgáltató ilyen irányú megkeresés esetén (info@makifood.com) e-mailben tájékoztatja.

5.3. A Vásárlás a díjfizetést követően minősül érvényesen megtettnek.


VI. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

6.1. Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználónak a jogviszony bármely szakaszában bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a regisztrációs felületen.


VII. AJÁNDÉKUTALVÁNY

7.1. Az ajándékutalványt a vásárlástól számított 1 évig lehet felhasználni a Szolgáltató bármelyik kurzusán (1 alkalom: 25.000 Ft; 3 alkalmas bérlet: 65.000 Ft). 

7.2. Az ajándékutalvány a Honlapon online vásárolható meg, majd elektronikus vagy nyomtatott formában kerülhet átadásra az ajándékozottnak.

7.3. Az utalvány beváltásához a Felhasználónak ki kell választania a kurzust, amin részt kíván venni, majd a fizetési felületnél a “Kupon beváltása” rubrikába bele kell írnia az ajándékutalványon található kódot, majd a “Beváltás” gombra kell kattintania. Egy vásárláshoz egy kuponkód érvényesíthető. Amennyiben a Felhasználó több kuponkóddal rendelkezik, azokat külön vásárlásként áll módjában felhasználni.

7.4. A Szolgáltató speciális, magasabb díjszabású kurzusai esetében az ajándékutalvány abban az esetben váltható be, ha a különbözet befizetésre kerül. 

7.5. Az ajándékutalványt a Szolgáltatónak nem áll módjában pénzre váltani.

7.6. A lejárt ajándékutalvány felhasználhatósági időtartamát egyszeri alkalommal meg lehet hosszabbítani 25%-os adminisztrációs díj fizetésével. A meghosszabbítást követően az ajándékutalvány további 1 évig lesz érvényes. Az erre vonatkozó igényét a Felhasználó az info@makifood.com e-mail címen jelezheti.


VIII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

8.1. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat (Adatkezelési Tájékoztató) a https://www.makifood.com/hu/adatvedelem aloldalon találja.


IX. FELELŐSSÉG

9.1. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek feltöltésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

9.2. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő és nem a Szolgáltató szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása vagy bűncselekménye által okozott vagyoni és nem vagyoni, közvetlen vagy közvetett károkért. A Szolgáltató kizárja a felelősségét harmadik személy általi bűncselekmény által okozott vagyoni és nem vagyoni károkért.

9.3. A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.4. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.


X. SZERZŐI JOGOK, SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSOK

10.1. A Szolgáltató a Honlap tulajdonosa és üzemeltetője, így megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján a Honlappal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem Szolgáltató sem más Felhasználók jó hírét és jogait. 

10.2. Így különösen a Felhasználó:

- nem használhatja a Honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;

- nem zavarhat és/vagy akadályozhat más felhasználókat a honlap használatában;

- nem módosíthatja semmilyen módon a Honlap tartalmát, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg Szolgáltató jóváhagyása nélkül;

- nem zavarhatja meg a Honlap biztonságát;

- nem használhatja a Honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére;

- nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a Honlapra;

- nem küldhet olyan üzeneteket a Honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;

- nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából.

XI. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

-        személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja,

-         telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató a Felhasználóval köteles közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 9.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

- Békéltető testület. A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

- Bírósági eljárás. A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.


XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A Honlap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.